உலகிலேயே சுவாரசியமான பெயர் கொண்ட 20 விமான நிலையங்கள்

1. Batman Airport (BAL) Turkey
2. Useless Loop (USL), Australia
3. Mafia Airport (MFA), Tanzania
4. Ogle Airport (OGL), Guyana
5. Moron Airport (OZP), Spain
6. Big Trout Airport (YTL), Canada
7. Gaylord Airport (GLR), USA
8. Phi Phi Island Airport (PHZ), Thailand
9. Asbestos Hill Airport (YAF), Canada
10. Red Devil Airport (RDR), USA

11. Monkey Mia (MJK), Australia
12. Deadhorse Airport (SCC), USA
13. Fukui Airport (FKJ), Japan
14. Fak Fak Airport (FKQ), Indonesia
15. Gorom-Gorom Airport (XGG), Burkina Faso
16. Wee Waa Airport (WEW), Australia
17. Flin Flon Airport (YFO), Canada
18. Mala Mala Airport (AAM), South Africa
19. Rifle Airport (IRD), USA
20. Duck Airport (DUF), USA

No comments: