மோசமான சாலை விபத்துக்கள் , ரசிக்க அல்ல , சிந்திக்க

வெளிநாடுகளில் எவ்வளவு பாதுகாப்பு இருந்தும் எப்படி வாகனங்களை ஓட்டுகிறார்கள் ?
இது தான் இந்தியா
சாலையில் செல்லும் போது விழிப்புடன் இருப்போம் .முடிந்த வரை எப்பொழுதும் விழிப்புடன் இருப்போம்
http://karurkirukkan.blogspot.com.

No comments: