சர்ச் என்ஜின்கள் 1990 களிலும் 2009லும் - புகைப்படங்கள்

1999 Ask Jeeves (now Ask.com)

2009

1996 yahoo

2009


The future

1998 google


2009


1998 Dogpile

2009


1998 AltaVista

2009

1996 Lycos

1998

2009


1999 MSN Search (now Bing)


2009

1999 AOL Search

2009


1999 Infoseek (now Go.com)


2009


1999 Netscape Search


2009

1996 MetaCrawler

1998


2009


1999 All the web


2009