உலக கோப்பை கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் (SOUTH AFRICA) என்பதற்கு சாட்சி

நூறு கோடி மக்களை தொடர்ந்து முட்டாள்கள் ஆக்கும் நம் வீரர்கள் திறமையானவர்கள் தானே ?

நாம் இந்த முறை உலக கோப்பை வாங்கவில்லை என்றால் வேறு எப்போது வாங்க முடியாது ! ?
நம் இந்திய அணி மீது உள்ள கோபத்தை இங்கே கொட்டி தீர்த்து கொள்ளலாம் !?

No comments: