இயந்திர மிருகம்

இது போன்ற கண்டு பிடிப்புகளை மனிதன் சரியான முறையில் கையாளுகிற வரையில் மனிதனுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை , ஆனால் அது மீறுகின்ற போது மனித இனம் அழிவது நிச்சயம்!?

No comments: