யோகாசனங்கள் பல்வேறு கடினமான நிலைகள்

2 comments:

Narendhiran said...

யோகாசனங்களின் படம் மட்டும் கொடுத்திருக்கிறீர் நல்ல விஷயம்.

ஆனால் அந்தந்த பெயர், சிறு குறிப்பு, சிறு விளக்கம் தந்திருக்க வேண்டும்.

அனைவருக்கும் நன்மையாக இருக்கும்.

karurkirukkan said...

thanks