உலகிலேயே மிகவும் பயமுறுத்தும் ராட்டினங்கள் -video

Steel Dragon 2000, Japan


Kingda Ka, New Jersey


Formula Rossa, United Arab Emirates


Intimidator 305, Virginia

No comments: