உலகின் முதல் பத்து பணக்காரர்கள்

1. Carlos Slim Helu & family :Net Worth: $53.5 bil
2. William Gates III :Net Worth: $53.0 bil
3. Warren Buffett :Net Worth: $47.0 bil
4. Mukesh Ambani :Net Worth: $29.0 bil
5. Lakshmi Mittal :Net Worth: $28.7 bil
6. Lawrence Ellison :$28.0 bil
7. Bernard Arnault :Net Worth: $27.5 bil
8. Eike Batista : Net Worth: $27.0 bil
9. Amancio Ortega - Net Worth: $25.0 bil
10. Karl Albrecht - Net Worth: $23.5 bilபணக்காரன் மேலும் பணக்காரன் ஆகிறான் , ஏழை மேலும் ஏழை ஆகிறான்
karurkirukkan.blogspot.com

No comments: