Most Valuable Brands In The World

BRAND fINANCE என்ற நிறுவனம் உலகம் முழுவதிலும் சர்வே செய்து அதிக மதிப்பு உள்ள பத்து BRAND NAMEகளை வெளியிட்டு உள்ளது.
இதுல பாருங்க கூகிள் கூட இரண்டாவது இடம்தான்


Wal-Mart, $41.4bn
Google, $36.2bn
Coca-Cola, $34.8bn
IBM, $33.7bn
Microsoft (creator of Windows), $33.6bn
General Electric (GE), $31.9bn
Vodafone, $29bn
HSBC, $28.5bn
hp, $27.4bn
Toyota, $27.3bn


WWW.karurkirukkan.blogspot.com

No comments: