உலகிலேயே மிக உயரமான பத்து கட்டிடங்கள்

10. Jin Mao Tower (Shanghai)
9. Trump International Hotel and Tower (Chicago)
8. Guangzhou West Tower (Guangzhou)
7. Willis Tower (Chicago)
6. Nanjing Greenland Financial Center (Nanjing)
5. Petronas Towers (Kuala Lumpur)
4. International Commerce Centre (Hong Kong)
3. Shanghai World Financial Center (Shanghai)
2. Taipei 101 (Taipei)
1. Burj Khalifa (Dubai)


www.karurkirukkan.blogspot.com
www.karurkirukkan.blogspot.com

www.karurkirukkan.blogspot.com

2 comments:

Anonymous said...

really a nice capture and good collection

BOSS said...

thank you