சூடான செய்தி வாசிப்பாளர்கள்

1: CNN’s Kiran Chetry
2: HLN’s Robin Meade
3: FOX’s Megyn Kelly
4: MSNBC’s Business Analyst Erin Burnett
5: MSNBC’s Contessa Brewerwww.karurkirukkan.blogspot.com

No comments: