அமெரிக்காவின் சூடான செய்தி வாசிப்பாளர்கள்

1.Trish Regan
2.Mary Calvi
3.Lily Jang
4.Ainsley Earhardt
5.Jill Dobson
6.Diane Macedo
7.Sharon Tay
8.Kristine Johnson
9.Veronica De La Cruz
10.Contessa Brewer
11.Daniella Guzmán
12.Robin Meade
13.Morgan Fogarty
14.Dana Hendrickson
15.Lynn Berry
16.Mélissa TheuriauNo comments: