கூகிள் பிளஸ் பிடிக்காமல் Account -i -DELETE செய்த உலகின் முதல் மனிதர்கூகிள் பிளஸ் இன்னும் முழுமையாக உபயோகத்துக்கு கூட வரவில்லை ஆனால் அதற்குள் ஒருவர் பிடிக்கவில்லை என்று தனது கூகிள் பிளஸ் அக்கொவுண்டை DELETE செய்து அதற்கான காரணத்தையும் அனுப்பி உள்ளார்


dave stevens
@daveisanidiot Leicester

No comments: