தனது முகத்தை கண்ணாடியில் பார்க்க முடியவில்லை

No comments: